Solargis Prospect

Solargis Prospect

Grafické návrhy, UX dizajn a prototypy web aplikácie určenej na rýchle hodnotenie lokalít a optimalizáciu fotovoltaických systémov.

Spoločnosť Solargis je svetový líder v príprave presných solárných dát a máp. Logický krok dopredu bolo rozhodnutie vytvoriť nové web aplikácie, ktoré sprístupnia navrhovanie a hodnotenie solárnych systémov odbornej i laickej verejnosti.

Solargis Prospect je web aplikácia pomocou ktorej je možné vyhľadávať vhodné lokality pre umiestnenie fotovoltaických systémov. Súčasťou aplikácie je aj jednoduchý konfigurátor nastavenia PV systémov a ich optimalizácie. Jadrom aplikácie sú presné Solargis dáta, mapy a simulátor PV systému, vyvinutý v Solargise.

Jednou z kľúčových úloh bolo vytvorenie jednoduchého používateľského prostredia ktoré sprístupňuje profesionálne nástroje aj pre nadšencov fotovoltaiky. Na prvý pohľad jednoduché zadanie, ktoré ale vyžaduje hlbšie pochopenie problematiky vrátane projektovania solárnych systémov.

studio 001 solargis prospect overview app design2x

Čo je Solargis Prospect?

Web aplikácia Solargis Prospect je určená pre vyhľadanie miesta kde bude PV systém inštalovaný a rýchlu výkonnostnú analýzu inštalovaného PV systému. Interaktívne mapy urýchľujú výber miesta a optimálne navrhnuté nastavenia zaručujú funkčný návrh PV systému.

Detail projektu obsahuje prehľad lokality, solárne a meteorologické parametre, nastavenia PV systému a podrobné analýzy. Jednotlivé projekty je možné porovnávať až na úrovni jednotlivých parametrov.

studio 001 solargis prospect scheme app design2x

Návrh riešenia

Na základe požadovanej funkčnosti sme navrhli 4 moduly: Mapy, Projekty, Porovnanie a Detail projektu. Pre urýchlenie vývoja a návrhu dizajnu sme aplikovali Material dizajn od Google, ktorý sme v neskorších fázach vývoja modifikovali. To nám umožnilo väčšie sústredenie na obsah, workflow a použiteľnosť.

Vytvorili sme jednoduchý layout aplikácie, ktorý používa štandardné stavebné prvky web aplikácií a zaručujeme rýchle dosiahnutie požadovaných úloh a cieľov pri návrhu PV systémov. Charakteristickými vizuálnymi prvkami web aplikácie Solargis Prospect sa stali minimalistický layout, červená farba, karty, tabuľky, farebné grafy a ikony.

Červenú farbu, namiesto štandardnej modrej, pre aktívne prvky sme použili až po používateľských testoch, pri ktorých bola červená farba vždy identifikovaná ako primárna farba pre akcie.

Ikony sme vyberali z dostupnej knižnice Material design. Niektoré špecifické alebo tie, ktoré sme v knižnice nenašli sme nakreslili. Tento postup nám urýchlil vývojovú fázu, pri finalizácii dizajnu sme viaceré ikony prekreslili.

Písmo Roboto bolo zvolené z dôvodu komplexnej podpory všetkých jazykov v ktorých je aplikácia dostupná, resp. spoločnosť Solargis dodáva reporty do danej krajiny. Roboto aj preto, že je nakreslené tak aby texty v rôznych rezoch (Regular, Medium, Bold,…) mali rovnakú šírku.

studio 001 solargis prospect maps app design 012x
studio 001 solargis prospect table app design 012x
studio 001 solargis prospect configuration app design 012x
studio 001 solargis prospect icon app design 012x
studio 001 solargis prospect project detail app design 012x

Mapy

Agregované mapy sú dôležitá vlastnosť web aplikácie Solargis Prospect. Mapy, ktoré zobrazujú viac ako 24 parametrov, umožňujú rýchle vyhľadanie optimálneho umiestnenia a okamžité zobrazenie vybraných parametrov. Výhodou agregovaných dát je aj rýchly výpočet výkonu navrhnutého PV systému. Mapa slúži aj na vytváranie nových projektov, ktorým môžeme priradiť vlastný PV systém.

studio 001 solargis prospect maps app design 022x
studio 001 solargis prospect maps app design 032x

Projekty

Projekty môžeme triediť do zložiek, aplikovať hromadné operácie alebo zobraziť selektované projekty na začiatku zoznamu. Zobrazením vybraných parametrov si môžem projekty zoradiť a porovnať. Detailnejší pohľad na zvolený projekt je v postrannom paneli.

studio 001 solargis prospect projects app design 022x
studio 001 solargis prospect projects app design 032x

Detail projektu

Detail projektu sa skladá zo vstupných a výstupných parametrov. Vstupy sú poloha, dáta viazané na polohu a nastavenia PV systému. Pre každý bod na svete dodáva Solargis viac ako 17 parametrov. Z nich sa simuluje výkon konkrétneho PV systému, ktorého konfiguráciu určí používateľ. Solargis Prospect obsahuje tiež šablóny hotových konfigurácií aby bol návrh systému rýchly a ľahko pochopiteľný.

Výstup sú tabuľky, grafy a heatmapy ktoré sa vypočítali zo vstupných parametrov. Výpočet je postavený na robustnom simulátore, ktorý je presný a zároveň rýchly. Všetky výstupy sú dostupné priamo v aplikácii alebo vo forme PDF reportu.

studio 001 solargis prospect project detail app design 032x
studio 001 solargis prospect system settings app design2x
studio 001 solargis prospect icon chart app design2x

Porovnanie

Štruktúra obsahu je rovnaká ako pri detaile projektu. Okrem porovnania absolútnch hodnôt je aj možnosť vabrať referenčný projekt voči ktorému sa porovnávajú ostatné projekty. Každy projekt má farebnú značku ktorá sa zobrazuje v tabuľkách aj grafoch.

studio 001 solargis prospect compare app design 012x
studio 001 solargis prospect compare app design 022x
studio 001 solargis prospect compare app design 032x