Zásady spracovania osobných údajov spoločnosti Studio 001, s.r.o.

I. Základné ustanovenia

1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Studio 001, s.r.o., IČ 35 890 118 so sídlom Sokolská 24, 900 01 Modra, zapísané v obchodnom registri vedeným Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vl.č. 32134/B (ďalej len: „správca“).

2. Kontaktné údaje správcu sú:
adresa: Sokolská 24, 900 01 Modra
e-mail: studio@001.sk
telefón: 0903 402 049

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity danej fyzickej osoby.

4. Správca menoval poverenca pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi poverenca sú: Viktor Lipták a Daniel Blonski

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky:

 • meno a priezvisko
 • spoločnosť
 • e-mailová adresa
 • telefón 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • splnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
 • oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielaní obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

2. Účelom spracovania osobných údajov je

 • • vyhotovenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú požadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vyhotovenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou
  pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzatvoriť či ju zo strany správcu plniť,

 • plnenie právnych povinností voči štátu,
 • zasielanie obchodných oznámení a vykonávania ďalších marketingových aktivít.

3. Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytli svoj výslovný súhlas.

IV. Doba spracovania osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). 
 • po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 

2. Po uplynutí doby spracovania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

V. Prijímatelia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Prijímatelia osobných údajov sú osoby

 • zaisťujúce marketingové služby.

2. Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajín mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácií. 

VI. Spracovávatelia osobných údajov

1. Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

 • poskytovateľ služby Mailchimp,
 • prípadne ďalší poskytovateľ spracovateľských softwarov služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnej dobe správca nevyužíva.

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, 
 • právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, poprípade obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR,
 • právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR, 
 • právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR a
 • právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. III týchto podmienok.

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť na súd.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

3. Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup jedine ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovou adresu, ktorú ste správcovi poskytli.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.